Selamün Aleyküm


Ey Allah’tan izzet ve yükseklik hazinesine ulaşmak isteyen talip
O’nun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun.
Mütevazı bir kalple taharetlenip namazdan sonra de ki:
Allah’ım esma-ı hüsna hakkı için acilen yardım dilerim.

Ya Rahmân: (Ey kullarına acıyıp dünyada merhamet eden Allah’ım) bana acıyıp merhamet eyle.
Ya Rahîm: (Ey ahiret hayatında yalnız müminlere sonsuz merhamet eden Allah’ım) bana merhamet ederek halimi güzelleştir.
Ya Mâlik: (Ey âlemlerin tek sahibi ve maliki.)
Ya Kuddüs: (Ey bütün noksan sıfatlardan, ayıplardan, kusurlardan, hatadan münezzeh olan Allah’ım) kalbimi bütün kötü sıfatlardan temizleyerek mukaddes kıl.
Ya Selâm: (Ey kullarını tehlikelerden, sıkıntılardan, selâmet ve huzura eriştiren Allah’ım) zatımı ayıplardan, sıfatımı noksanlardan, işlerimi şerden koru ve vücuduma selâmet verip, belâ ve musibetlerden muhafaza eyle.
Ya Mü’min: (Ey mümin kullarını ahirette gazap ve azaptan emin kılan Allah’ım) gazabından ve azabından emniyet ihsan eyle.
Ya Müheymin: (Ey kullarını devamlı gözetleyen ve himayesi altında bulunduran Allah’ım) beni himaye edip, her türlü tehlikeden muhafaza eyle.
Ya Azîz: (Ey mağlûbiyet bilmeyen daima galip ve güçlü olan Allah’ım) nefsimdeki zilleti giderip aziz eyle.
Ya Cebbâr: (Ey hükmünü ve dilediğini hakkıyla yerine getiren Allah’ım) iyileşmesi zor, çözülmesi müşkül, tedavisi olmayan her sıkıntıdan koru.
Ya Mütekebbir: (Ey izzet, şeref ve saltanatından dolayı ihtişam ve büyüklüğünde tek olan Allah’ım) kibirlenip din ve din ehline düşmanlık edenleri zelil eyle.
Ya Hâlik: (Ey bütün mahlûkatı yoktan var edip yaratan Allah’ım) şerrin her çeşidinden uzaklaştırarak muhafaza eyle.
Ya Bâri: (Ey eşyayı örneksiz yaratan, icat edip var eden Allah’ım) fazlını, keremini ve nimetlerini bize ihsan eyle.
Ya Musavvir: (Ey her şeye dilediği şekilde suret ve şekil veren Allah’ım) suretimi güzelleştirdiğin gibi siretimi de güzel eyle.
Ya Gaffâr: (Ey kulların günahlarını bağışlayan mağfireti çok olan Allah’ım) günahlarımı bağışlayarak tövbemi kabul eyle.
Ya Kahhâr: (Ey bütün güçleri yenen, isyankârları kahreden, mağlup eden Allah’ım) şeytanımı mağlup ederek kahreyle.
Ya Vehhâb: (Ey nimetlerini karşılıksız veren, bağışta bulunan Allah’ım) bağışta bulunarak ilim ve hikmeti ihsan eyle.
Ya Rezzâk: (Ey mahlûkata ve kullarına ihtiyaçları olan rızkı veren Allah’ım) kolaylıkla helâl rızk ihsan eyle.
Ya Fettâh: (Ey kullarına rahmet, hayır, ilim, rızk ve sır kapılarını açan Allah’ım) basiretimi açarak hayır kapılarının açılmasını ihsan eyle.
Ya Alîm: (Ey her şeyin başını ve sonunu, açık ve gizlisini hakkıyla bilen Allah’ım) ilimle şereflendirerek faziletleri ikram eyle. (Faziletlere ulaştır.)
Ya Kâbid: (Ey dilediğinin nefsini, rızkını ve feyzini alan ve tutan, sıkan ve daraltan Allah’ım) her muanidin (inatçının) kalbini göğsünü daraltarak din ve din ehline saldırmasını engelle.
Ya Bâsit: (Ey dilediğinin nefsini rızkını, ilmini onlara veren, onu açan, rahatlandıran ve genişlendiren Allah’ım) nefsimi rahatlat, ilmimi çoğalt, feyzinle kalbimi nurlandır, göğsümü genişleterek rahatlığa kavuştur.
Ya Hâfid: (Ey dilediği şeyi alçaltan, en yukarı dereceden en aşağı dereceye indiren Allah’ım) münafıkların (nifak ehlinin) kadir ve kıymetini düşürerek en aşağı dereceye indir.
Ya Râfi: (Ey dilediği şeyi yükselten, en aşağı dereceden en yukarı dereceye kaldıran Allah’ım) esrarınla derecemi âli ve yüksek kıl.
Ya Mu‘iz: (Ey dilediğini aziz, güçlü kılıp şereflendiren Allah’ım) beni ve müminleri buna ehil yaparak aziz eyle.
Ya Muzill: (Ey dilediğini zelil, hor, hakir kılan ve makamlarını en aşağıya indiren Allah’ım) zalimlerin cümlesini (tümünü) zelil, hor ve hakir eyle.
Ya Semi‘: (Ey her şeyi, gizli açık söylenenleri en iyi bir şekilde işiten, duyan, dua ve ibadetleri kabul eden Allah’ım) dua ve ibadetlerimi dergâhında kabul eyle.
Ya Basîr: (Ey her şeyi en ince teferruatına kadar en iyi bir şekilde gören Allah’ım) ıslah olunan, kabul görülen kullarından eyle.
Ya Hakem: (Ey hükmü red edilmeyen tek hâkim, hükmünde hakkı yerine getiren Allah’ım.)
Ya Adl: (Ey verdiği hüküm ve kararlarda hiçbir şekilde adaletsizlik yapmayan tek adil.)
Ya Latîf: (Ey sonsuz lütufkar olan, âlemlerde olan işlerin en ince işlerin sırlarını ve hassasiyetini bilen ve ilahi bir gizlilikte bulunan Allah’ım) Hakem, Adl ve Latif isimlerinin hakkı için lütuf ve ihsanlarda bulun.
Ya Habîr: (Ey tüm eşyanın hakikatine vakıf her şeyden tam olarak haberdar olan Allah’ım) Sen sır ve sırrın ötesini bilensin.
Ya Halîm: (Ey hilm sahibi, bekleyişi geniş ve yumuşak, suçluları hemen cezalandırmayan Allah’ım) Senden hilm ister ve tek dayanağım da hilmindir.
Ya Azîm: (Ey akıl ve idrakin erişemeyeceği derecede büyük ve azamet sahibi Allah’ım) büyük kerem ve ihsanından bize nasip eyle.
Ya Gafûr: (Ey kullarını çok bağışlayan, mağfireti ve yargılaması çok olan Allah’ım) günahkârların günahlarını bağışlayarak af eyle.
Ya Şekûr: (Ey kendisine itaatkâr olan kullarından razı olan, verdiği nimetleri onlara karşı daha çok artıran Allah’ım) bana ve sevdiklerine, nimetlerini artırarak ulaştır.
Ya Aliy: (Ey derecesinin ve yüksekliğinin sonu olmayan Allah’ım) benim ve sevdiklerinin makamlarını âli kıl.
Ya Kebîr: (Ey ululuk ve kibriyası hiç kimsenin erişemeyeceği büyüklükte olan Allah’ım) hayır ve kereminle bizi mükâfatlandır.
Ya Hafîz: (Ey semaları ve arzın içindekileri koruyan muhafaza ve hıfz edip hiçbir şeyi unutmayan Allah’ım) bizleri arazi ve semavî afetlerden muhafaza eyle.
Ya Mukît: (Ey yarattıklarını geçindiren, barındıran, her canlının rızkını veren Allah’ım) zahiri ve manevî rızıklarınla bizleri rızıklandır.
Ya Hasîb: (Ey cümle mahlûkatın ihtiyacını gören, herkesi hakkıyla hesaba çeken Allah’ım) ihtiyaçlarımı giderip bana kâfi ol.
Ya Celîl: (Ey büyük, ululuk, yüce, azamet ve celalet sahibi olan günahkâr kullarına kızan Allah’ım) düşmanlık ve mücadele ettiğim şeytanı korkutarak çekindir ve kaçındır.
Ya Kerîm: (Ey kullarına çok cömert, keremi ve ihsanı bol olan Allah’ım) mevhibelerinden bol bol ihsan eyle.
Ya Rakîb: (Ey bütün kullarını tek tek gözeten, bütün varlıklar üzerinde görücü olan Allah’ım) düşmanlarıma karşı gözcü ve koruyucu ol.
Ya Mucîb: (Ey duaları kabul eden, kendisine yalvaranın duasını kabul eden Allah’ım) duada bulunanların duasını kabul eyle.
Ya Vâsi: (Ey nimeti bol, rahmeti ve ilmi kuşatmış olan, yarattığı âlemlerin ve kudretinin sonuna erişilmeyen Allah’ım) bana ikramda bulunacağın zahiri ve manevî rızıkları geniş eyle.
Ya Hakîm: ( Ey hikmet sahibi her şeyi yerli yerinde ve en iyi bir şekilde yapan Allah’ım) varacağım yeri, meclisi en iyi bir şekilde yapmanı dilerim.
Ya Vedûd: ( Ey iyi kullarını seven bu sevgiyi gönüllere koyan, kendisi de sevilmeye en lâyık olan Allah’ım) Sen bizleri sev, kendini bizlere sevdir.
Ya Mecîd: ( Ey şanı çok yüksek, değer ve şeref sahibi Allah’ım) Senden şeref, saadet, yardım ve sevgi isterim.
Ya Bâ ( Ey kullarına elçi gönderen, ölümden sonra dirilten Allah’ım) nefsimdeki düşmanları gidermeye yardım askerini gönder.
Ya Şehîd: ( Ey mülkünde olan her şeye şahid olan, her yerde hazır bulunan, kendi yolunda ölenlere de edebi hayat veren Allah’ım) dirilip varılacak yeri güzelleştir.
Ya Hakk: ( Ey gerçekten var olan âlemleri hak olarak yaratan, varlığı hiçbir zaman değişmeyen Allah’ım) hakikat meşrebine ulaştırıp içenlerden eyle.
Ya Vekîl: ( Ey kullarının işlerini gören, onların menfaatlerine kafi olan Allah’ım) ihtiyaçlarımı gidermek için sen vekil ol.
Ya Kaviy: (Ey zaafa ve zayıflığa uğramayan çok güçlü ve kuvvetli Allah’ım) Senin gibi birinin vekil olması elbette yeterlidir, vekil ol ya Rab.
Ya Metîn: (Ey çok sağlam ve mukkavim olan, hiç bir zaman sarsılmayan Allah’ım) zafiyetimi giderip yardımını göndererek kuvvetli kıl ya Rab.
Ya Veliy: (Ey sevdiği kullarına yardım eden, iyi kullarına gerçek dost olan Allah’ım) Seni severek duada bulunan kullarına yardım ederek, sen de sev ve yardımlarında bulun.
Ya Hamîd: (Ey her âlemde, her lisanda, her varlığın dilinde hamd ile övgü ve sena edilen Allah’ım) Senin varlığına birliğine inanarak hamd ederim.
Ya Muhsi: (Ey bütün eşyayı kavrayan yarattığı her şeyin sayısını bir bir bilen Allah’ım) kullarının hatalarını adil bir şekilde sayıldığı günde adaletle değil rahmetinle muamele eyle.
Ya Mubdi: (Ey bütün eşyayı ilk kez var edip, yaratan Allah’ım) kereminle hidayet ve rahmet kapılarını aç.
Ya Muîd: (Ey bütün eşyayı hayattan sonra ölüme ve ölümden sonra hayata çeviren ve buna devam eden Allah’ım.)
Ya Muhyi: ( Ey kullarını dirilten hayat veren, ömür bağışlayan, yaşamaları için sağlık veren Allah’ım) afiyet içinde güzel bir yaşam ihsan eyle.
Ya Mumît: ( Ey kullarını öldüren, canlarını alan, ölümü yaratıp kullarına ölüm acısını tattıran Allah’ım) din-i mübine düşmanlık edenleri acilen öldürüp helak eyle.
Ya Hay: (Ey daima diri olan, gerçek olarak yaşayan, sonsuz hayat sahibi olan Allah’ım) ölü kalplerimizi sana zikrederek dirilt.
Ya Kayyûm: (Ey bütün varlıkları, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan Allah’ım) sırlarımı muhafaza ederek kendine ulaştır.
Ya Vâcid: (Ey hazinelerinde hiç bir şey eksilmeyen, dilediğini dileği vakit bulan Allah’ım) beni sevindirecek şeyler ihdas eyle.
Ya Mâcid: (Ey şan ve şeref sahibi, şan ve şerefi akılların alamayacağı kadar muhteşem olan Allah’ım) sen bana işlerimde yardımcı ve vekil ol.
Ya Vâhid: (Ey tek olan, zatında ulûhiyet sıfatlarında ve yaptığı işlerinde tek olan Allah’ım)
Ya Samed: (Ey bütün mahlûkatı için başvurduğu tek merci, kendisi ise hiçbir ihtiyaç ve talebi olmayan Allah’ım.)
Ya Kâdir: (Ey kadiri mutlak olan hiç bir mahlûkatın yapma güç ve kudreti gösteremediği şeyleri ve imkânları var edip yerine getiren Allah’ım) düşmanlarımızı helâk ederek yok eyle.
Ya Muktedir: (Ey iktidar sahibi, her şeyi üzerinde istediğini yapma kuvvet ve kudretine sahip olan Allah’ım) bize hasetlikte bulunanlara azap eyle.
Ya Mukaddim: (Ey dilediğini öne geçiren, istediğini ileri alan Allah’ım) sırlarımı yücelterek öne al.
Ya Muahhir: (Ey dilediğini geri bırakan, istediğini arkaya alan Allah’ım) beni geri şeylerden koruyup afiyet ihsan eyle.
Ya Evvel: (Ey başlangıcı olmayan tek varlık olan Allah’ım) hayır ve hasenat yapıp gönderenlerden eyle.
Ya Âhir: (Ey nihayeti olmayan, ezelden ebede kadar var olan Allah’ım) kelime-i şahadeti getire getire ömrüme son verip ruhumu al.
Ya Zâhir: (Ey varlığı aşikâr olan, yarattığı eserleri ile güneş gibi varlığını kabul ettiren Allah’ım) açık ve zahiri nimetlerinden bize ihsan eyle.
Ya Bâtın: (Ey varlığını gizli tutan, sıfat ve eser tecellileri ile zatı ilâhîsini gizleyen Allah’ım) Seni bilin ve tanıya ariflerden eyle.
Ya Vâli: (Ey bütün eşyada tasarruf sahibi olan, tek başına bütün âlemlerde olanları idare eden Allah’ım) bizlere acıyıp nasihat edecek kişileri başımıza getir.
Ya Müteâlî: (Ey her şeye tam kudreti ile faik, mahlûkat sıfatlarından âli ve münezzeh olan Allah’ım) başımızdakileri ıslah edip doğru yola ilet.
Ya Ber: (Ey kullarına karşı ikramı ve iyiliği bol, mahlûkata karşı çok kayırıcı olan Allah’ım) vergilerinden, nimetlerinden bize de ihsan eyle.
Ya Tevvâb (Ey kullarının tövbelerini kabul eden günahlarını bağışlayan Allah’ım) günahlardan tevbe etmeyi nasip edip tövbemi kabul eyle.
Ya Muntakim: (Ey düşmanlarından öç ve intikam alan mücrimleri cezalandıran Allah’ım)
Ya Afuv: (Ey affı bol olan bağışlaması ve affetmesi çok olan Allah’ım) bize acıyarak fazl ve kereminle günahlarımızı affet.
Ya Raûf: (Ey son derece merhametli, acıması ve şefkati bol olan Allah’ım) dua ederek sana sığınan kullarına şefkat ederek dualarını kabul eyle.
Ya Mâlike’l-Mülk: (Ey mülkün ve bütün varlığın tek sahibi ve devamlı malıki olan Allah’ım) San ihtiyaçlarını arz edenlerin ihtiyaçlarını giderirsin.
Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm: (Ey celal, büyüklük, azamet, ikram ve iyilik sahibi Allah’ım) yağmur gibi yağan iyilik ve ikramlarından nasiplendirerek istifade edenlerden eyle.
Ya Muksit: (Ey adaletten şaşmayan âdil, tüm işlerini denk, uygun, yerli yerinde yapan Allah’ım) Görüş ve yönümü hak üzerine sabit kıl.
Ya Cami’: (Ey mahlûkatı toplayan, bir araya getiren, dilediğini istediği yerde toplayan Allah’ım) mahlûkatını topladığın kıyamet gününde kemalatları toplayarak sana gelmeyi nasip eyle.
Ya Ğaniy: (Ey her şeyden müstağni olan, hiç bir şeye muhtaç olmayan tek zengin) fakirliğimi gidererek, zenginlik ihsan eyle.
Ya Muğni: (Ey kullarına zenginlik veren, istediğini dilediği kadar zengin eden Allah’ım) hayırlardan yoksun, müflis, nefsimi iflâstan kurtarıp zengin eyle.
Ya Mâni: (Ey öne geçmiş fiiliyatları önleyen, bir şeyin olmasını istediği zaman mani olan Allah’ım) nefsimi günah hastalığından kurtarıp şifa ihsan eyle.
Ya Dar: (Ey zarara uğratan, elem, keder ve zarar veren şeyleri yaratan Allah’ım) bize bilerek kasten hasetlik edenleri kına.
Ya Nâfi: (Ey kullarının menfaatine uygun olan şeyleri veren, faydalı ve yararlı şeyleri yaratan Allah’ım) öyle bir ruhla menfaatlendir ki, o her türlü kemalatı tahsil etsin.
Ya Nûr: (Ey eşyayı aydınlatan ve onlara ışık veren, istediği gönüllere nur yağdıran Allah’ım) kalplerimizi nurlandır.
Ya Hâdi: (Ey sapıtmış olan kullarına yol gösteren, dilediği kullarını hidayete erdirerek sıratı müstakime yönlendiren Allah’ım) kalbimi nurlandırarak hidayete erdir.
Ya Bedi’: (Ey numune ve emsali bulunmayan, hayret verici şeyler yaratan ve icat eden Allah’ım) feyz ve keremini dileriz.
Ya Bâki: (Ey varlığında devamlı olan, fani olmayan, varlığının sonu olmayan Allah’ım.)
Ya Vâr (Ey bütün varlığı devam ettiren servetlerin ve mülkün gerçek sahibi Alllahım) beni Kur’an ilmine varis eyle.
Ya Reşîd: (Ey kullarını irşad edip kurtuluş ve hidayet yollarını onlara gösteren Allah’ım) irşad edip kendi yoluna ilet.
Ya Sabûr: (Ey çok sabırlı olan, günah işleyen kullarına ceza vermekte acele etmeyen, sonucu bekleyen Allah’ım)

Allah’ım; ayetlerini vesile ederek en güzel isimlerinle müracaatta bulundum.
Allah’ın bu güzel isimlerin hakkı ve fazileti için Senden kemalat dilerim.
Allah’ım; Senden gelen rıza ile rica ve dualarımı kabul edip içinde yaşayacağım zaman dilimi içinde bana kâfi ol.
Allah’ım nefsimdeki hastalığı giderip yardım eyle. Beni hayra ulaştırıp aklıma zarar verecek şeylerden koru.
Allah’ım ana-babamı, müslüman kardeşlerimi ve bu isimlerle dua ve müracaatta bulunanlara merhamet eyle.
Ben aslen Hz. Hasan’ın soyundan olup Kadir olan Allah’ın kuluyum. Büyük soy ağacında (secere) Muhyiddin diye çağırılırım.
Allah’ım sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’e (a.s) âline ashabının tümüne salât ve selâmın en güzeli ve en mükemmeli ile salât (rahmet) eyle.

Allahım Senin en güzel isimlerinle Münacaat da bulundum,Allahım Büyük Ayetlerini vesile ederek yalvardım,Allahım bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim,Allahım bu isimlerin hakkı için kemalat dilerim,Allahım İsteğime rızanla karşılık ver,yaşadığım zaman dilimi içerisinde beni koru.

Amin Amin Amin….

Ey Ümmeti Muhammed Allah Cümlemizin Dusını Kabul etsin.

Müslim’in (172/785) Ebû Said El-Hudri ve Ebû Hüreyre (r.a.)’nin hadislerindeki rivayetlerine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdular:

“Allahu Teâlâ iki gecenin üçte birlik vakti geçene kadar mühlet verip (sonra) dünya semasına iner ve: “Mağfirete ermek isteyen var mı?”; Tevbe eden yok mu?,
Dua eden yok mu?” diye buyurur. Bu durum sabah olana kadar da devam eder…
Facebook Twitter instagram Google+ Pinterest Youtube
Hesaplarımızdan Takip Ederek Bize Destek Olunuz
Yorumlar